CIELE KOMORY

  1. Udržiavať dobré vzťahy a styky so všetkými komorami či komerčnými združeniami podnikateľských subjektov.
  2. Podporovať všestranný rozvoj vzťahov medzi firmami a podnikateľmi Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky v oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, technológií, profesionálnych aktivít a medzi ich organizáciami a združeniami.
  3. Pomáhať riešiť obchodné problémy týkajúce sa vzťahov medzi slovenskými a chorvátskymi podnikateľskými subjektmi.
  4. Chrániť a rozvíjať spoločné ekonomické záujmy svojich členov.
  5. Zastupovať, vyjadrovať sa a poskytovať stanoviská a informácie tak smerom navonok ako aj k svojim členom zo všetkých oblastí ekonomiky a hospodárstva najmä o obchodných, dopravných, finančných, priemyselných a im príbuzných otázkach.
  6. Zhromažďovať a distribuovať informácie z oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, technológií, profesionálnych aktivít, daní, právneho systému, ekonomiky a ostatných príbuzných tém.